Rozwój usług rolniczych – dotacje dla przedsiębiorców

Od 31 października do 29 listopada 2016 r. odbędzie się nabór wniosków w ARiMR z działania wspierającego rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich. Kryteria, jakie musi spełniać potencjalny Beneficjent: wykonuje działalność gospodarczą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie co najmniej jednego z rodzajów działalności wspieranej, określonej kodem PKD 01.61.Z lub 01.62.Z lub 01.63.Z przez co najmniej 2 lata poprzedzające dzień złożenia Wniosku o przyznanie pomocy (wraz z okresami zawieszenia), udokumentuje fakturami VAT lub wydrukami paragonów fiskalnych kas rejestrujących wykonanie usług rolniczych w ramach wspieranych kodów PKD…

Nabór wniosków podlaskie: dla uczelni, szkół oraz placówek oświatowych.

Dotacje unijne na szkolnictwo z Poddziałania 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych. Termin, od którego można składać wnioski Od 02 listopada 2015 od godziny 8:00. Termin, do którego można składać wnioski Do 20 listopada 2015 do godziny 15:30. Na co i kto może składać wnioski? Kto może składać wnioski? O dofinansowanie projektu mogą się ubiegać wszystkie podmioty, w szczególności: organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły i placówki, funkcjonujące w systemie oświaty, jednostki naukowe w…

Modernizację gospodarstw rolnych z PROW 2014 – 2020

Wnioski o przyznanie pomocy będzie przyjmowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 19 października do 17 listopada 2015 r. Wsparcie będzie  można otrzymać na inwestycje związane z rozwojem produkcji prosiąt – maksymalne dofinansowanie wynosi 900 tys. zł ; rozwojem produkcji mleka krowiego – wysokość wsparcia może wynieść 500 tys. zł; rozwojem produkcji bydła mięsnego – wypłacona pomoc nie może przekroczyć 500 tys. zł. Szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej ARiMR

Wstępny harmonogram naboru wniosków województwo podlaskie – RPO WP

21 kwietnia 2015 r. Zarząd Województwa Podlaskiego przyjął harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na rok 2015 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Harmonogram przewiduje, że pierwsze nabory na konkursy ruszą w lipcu 2015 roku. Będą one dotyczyły terenów inwestycyjnych (Działanie 1.4) i staży oraz praktyk (Działanie 3.3). Na lipiec/sierpień 2015 roku przewiduje się też konkursy związane ze zwiększeniem aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia, udostępnianiem usług w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat, wzmocnieniem…

PROW 2014-2020

Komisja Europejska zatwierdziła 12 grudnia 2014 r. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.  Prace związane z przygotowaniem PROW 2014 – 2020 trwały od 2012 r.Polska jest jednym z trzech krajów, które zakończyły negocjacje.  Planuje się, że łączne środki publiczne przeznaczone na realizację PROW 2014-2020 wyniosą 13 513 295 000 euro. W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań. Pomoc finansowa ze środków Programu będzie skierowana głównie do sektora rolneg o. Nowym działaniem będzie Rolnictwo ekologiczne, którego celem jest wzrost rynkowej produkcji ekologicznej. Nowy PROW do…

Rusza nabór z „Małych projektów” w LGD Augustów

Od 26 czerwca do 10 lipca Lokalna Grupa Działania Kanał Augustowski i Rospuda (ul. Wojska Polskiego 51 – budynek Urzędu Gminy) przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy z działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, w zakresie „Małych projektów”. Kto może być beneficjentem? Zarówno osoby fizyczne zameldowane na obszarze działania LGD lub posiadające siedzibę na obszarze działania LGD, jeśli prowadzą działalność gospodarczą, jak i organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne związków wyznaniowych i kościołów, posiadające siedzibę na obszarze działania LGD lub działające na obszarze LGD. Na…

Nabór wniosków z działania ,,Ułatwienie startu młodym rolnikom”

Zapraszamy do składania wniosków o dotację dla młodych rolników!   Od 15 maja do 21 czerwca2014 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmować wnioski o przyznanie pomocy z działania ,,Ułatwianie startu młodym rolnikom”. Tym razem zwiększono kwotę pomocy, którą może otrzymać młody rolnik i wyniesie ona 100 tys. zł(poprzednio było to 75 tys. zł), z czego 70% trzeba przeznaczyć na realizację inwestycji określonych w biznes planie. Podstawowe kryteria odnośnie Wnioskodawcy: osoba pomiędzy 18 a 40 rokiem życia, posiadająca kwalifikacje zawodowa (lub zobowiązująca się je uzupełnić…